Generalforsamling


Der var mødt 32 medlemmer op til generalforsamlingen den 5. november. Efter formandens velkomst var det første punkt på dagsordenen valg af dirigent. Valgt blev, traditionen tro, Kurt Andersen. Herefter fremlage formand Peter Nissen bestyrelsens beretning:


------------------
Traditionen tro holdt vi et planlægningsseminar en fredag eftermiddag og aften i februar, og ud af det kom en handlingsplan. I og omkring bestyrelsen er der mange gode folk, som gerne vil give en hånd med. Vi har i alt fået uddannet 9 instruktører nu, og det gjorde, at vi kunne lave et temmelig omfattende program i år.


Desværre er det gået sådan, at den ene af vore begynderinstruktører, Rie (Anne Marie Petersen), fik en alvorlig allergisk reaktion ved bistik, og hun har set sig nødsaget til at stoppe med biavl, herunder med instruktion af begyndere. Vi siger tak til Rie både for en stor indsats og godt kammeratskab i det sociale fællesskab, som også er nødvendigt for at en bestyrelse fungerer.


Ved sidste generalforsamling blev Jytte Andersen valgt ind som suppleant. Desværre fik Jytte undervejs en alvorlig hjernerystelse, og har været sygemeldt siden. Jytte har meddelt, at hun indtil videre ønsker at stoppe som suppleant, men at hun gerne vil stille op igen, når hun er rask. Også tak til Jytte indtil videre, vi glæder os til at se hende mellem os igen.


Også skulle Kurt have et nyt knæ undervejs. Det betød, at vi nødtvunget måtte give ham orlov. Til gengæld har han lovet, at næste knæ bliver udskiftet i vintersæsonen. Tak for det, Kurt.


Trods ovenstående mandefald er det lykkedes os at gennemføre programmet stort set som planlagt.
Året begyndte med Trekantens biavlskonference, som vi i år lavede for 6. gang og som var ganske velbesøgt.


Begynderkurset er gået fint. Der har været en gruppe aktive og engagerede deltagere, som har mødt flittigt frem og med stor spørgelyst.
I fortsætterkurset, som er et nyt initiativ særligt for sidste års begyndere, har fremmødet imidlertid været meget svingende. Vi vil gerne vide hvorfor. Men uanset begrænset succes i år agter vi at gennemføre det næste år igen. Det viser sig nemlig ofte, at der i høj grad er behov for en repetition.
Temaftener om Honning og om Sygdom havde begge et pænt fremmøde. Det samme gælder Dronningkursus og arrangementerne med Åben bigård.


Vores eksterne arrangementer, Jordbær Honning dagen i juni og Naturens dag i september har begge været velbesøgte, og vi har haft god mulighed for at fortælle om honning, og om bier i det hele taget.
Turen på "Fælleden", med formanden for sommerfuglebevægelsen i Vejle Susie Kirkegaard som vært, havde et meget sløjt fremmøde i år. Mon det var på grund af regnvejret?


Og som altid er der et godt fremmøde til Øl/vand og pølser i forbindelse med afslutning i Skolebigården og til de aftener, hvor Honninggården kommer med foder, glas og henter og afleverer rammer og voks.


Skolebigården har fungeret tilfredsstillende i år igen. Vi har 3 stader til begynderundervisningen og 3 til fortsætterkurset. Derudover har vi i år købt et trugstade, som indgår i undervisningen for trugstadeinteresserede. Herudover har vi et stade til vores stadevægt, et par stader i reserve. Vi har også lavet et par aflæggere. Sidste år stillede vi en aflægger på bænken. Det var meningen, den skulle på Økolariet, men Økolariet brændte, og de fik ikke brug for noget bistade. Vi brugte den som reservedele til forskellige aktiviteter, men det var åbenbart en meget livskraftig dronning, vi havde købt, for snart stod den med 4 kasser, og vi var nogen der kiggede lidt nervøst på den gamle bænk, den stod på. Bænken holdt heldigvis.


Nok så vigtigt at sige er det, at der ligger et stort frivilligt arbejde bag driften af skolebigården. Kurt står for den daglige drift. Bent står for slyngning og afsætning af honning og for rengøring og klargøring af materiel. Stor tak til jer begge for en stor og helt afgørende indsats for at foreningen kan drive undervisning, som vi gør.


I vores nyhedsbrev bliver der informeret om planlagte arrangementer og efterfølgende kommer der omtale af de enkelte med billeder mv. Nyhedsbrevet er en stor gevinst for os, og det er Søren, der står for det.


Vi har haft virkelig mange henvendelser i år fra folk, der gerne vil stille deres ejendom til rådighed for en biavler, der ønsker at sætte bier op. En del flere end vi har kunnet skaffe biavlere til. Men i nogen tilfælde er det dog lykkedes, bl.a. til Vejle Kirkegårde og til en økologisk landmand. Men hvor er det dog glædeligt at mange gerne vil have bier stå stående. Hvis der er nogen der til næste år kunne tænke sig at udstationerer nogle bistader, så er der muligheder for det.


Det var også de mange sværme år i år. Der var mange dage i maj/juni, hvor der ringede 5 hver dag. Jeg spørger dem gerne, hvordan sværmen ser ud, og ofte er det en grå kugle på størrelse med en tennisbold eller det er humlebier. Jeg henviser altid til sværmhenterlisten, og hvis det er hvepse ofte til skadedyrskonsulenter. Men sagen er jo, at vi som biavlere skal hjælpe dem, der får besøg af en uønsket sværm, også selvom det ikke er vores egne. Husk altid, at sværmhenterlisten ikke er en serviceorganisation, men en samling af frivillige, der gerne vil hjælpe. Og meld dig gerne til den.


Alt i alt må vi sige, at foreningsåret i Vejle og omegns Biavlerforening er gået ganske godt, og der er god grund til at sige tak til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er nævnt oven for, alle har lagt en solid skulder til at få løst de opgaver, vi havde sat os for. Og ligeledes har vores instruktører været parate, to af dem – Lise Lotte og Bjarne – skal I opleve senere i aften.


Et kig ud i verden.
Der er store problemer med afsætningen af honning. Det rammer især erhvervsbiavlerne, men også de lidt større biavlere, der har været vandt til at aflevere honning hos grossisten.
I meget grove træk er situationen i grossistleddet den, at Jacobsen, sidder på 90 % af markedet og Scandic Food sidder på de sidste 10 %. Jacobsen har leverancerne til bl.a. Dansk Supermarked og store dele af Coop. Biavlernes problem er, at Jacobsen tilsyneladende foretrækker at opkøbe billig udenlandsk honning frem for dansk. Det forlyder, at de har skruet kraftigt ned for opkøbet af dansk honning.  Danske biavlere ikke leve af at sælge honning til samme pris som ukrainske og kinesiske biavlere. Man har tilsvarende problemstillinger i andre europæiske lande, bl.a. Tyskland og Østrig, så det er ikke umiddelbart et problem, man bare kan eksportere sig ud af. Så vi sidder altså i en klemme idet både detailhandel og grossistleddet er meget monopoliseret, eksportmulighederne er begrænsede, og løsningen er derfor ikke at oprette en honningcentral efter norsk model.
I værste fald kan man frygte, at flere erhvervsbiavlere vil indstille driften. Det er indlysende, at det kan få følger for dem der leverer til dem, dvs. dronningeavlere og grejbutikker, samt for bestøvning af frugttræer og afgrøder.
Vi må håbe, at det ikke går så galt. Men det er vanskelig situation at handle i. Dog kommer der forskellige mindre brud, som forhåbentligt vil begynde at lette på situationen de kommende år.  Den nye fødevareminister har grebet ind mod salg af udenlandsk honning som ”Dansk produceret” og oven i købet med dansk flag. Det er selvfølgeligt glædeligt, men det manglede vel egentlig også bare….
Coops Daglig-Brugser og Super-Brugser, samt række af ”Sparkøbmandens” butikker har længe været åbne for salg af lokal honning, og det ser ud til, at Lidl måske nu følger trop. Der sker altså noget, og flere biavlere udviser også stor opfindsomhed i salget af deres honning. Det kan man bl.a. høre om på Trekantens biavlskonference 1. februar 2020.


Diskussionen om hvorvidt honningbierne udkonkurrerer de vilde bier forsatte i 2019. I sommeren tog 22 forskere bladet fra munden og skrev en fælles artikel ”Red bierne mens tid er”. De slår til lyd for, at honningbien har levet i vores område i tusinder af år i sameksistens med de vilde bier, og at de har lært at ”leve med hinanden”. De slår også til lyd for, at det vil være et væsentligt fejlgreb at forhindre, at der kommer honningbier i de danske naturområder. Det vil ifølge disse forskere betyde væsentligt mindre bestøvning, som vil betyde et væsentligt tab af biodiversitet.
Denne bold er taget op af Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og Danmarks biavlerforening, der sammen har rettet henvendelse til miljøministeren for at få sat gang i at udarbejde en national bestøverstrategi.


Samlet set.
Jeg synes godt vi kan sige, at vi har haft et godt foreningsår i Vejle og omegns Biavlerforening. For Dansk biavl er der nogle udfordringer. Det vil der vel altid være, men især afsætningskrisen er hård ved erhvervsbiavlerne i disse år. For mig at se må vi især sætte vores lid til, at en voksende del af den danske befolkning stiller krav om dansk honning i danske butikker.
At få det til at ske er jo noget, som alle vi biavlere kan hjælpe til med.


----------


Beretningen blev godkendt, hvorefter Kurt Andersen fremlagde regnskabet.
Det viste en balance på xxx kr. Regnskabet blev godkendt.
Der var ikke indkommet forslag, så herefter var der valg til bestyrelsen.
Else Vohlert og Peter Nissen blev genvalgt. Suppleanten Anders Toft Beck, der i mellemtiden var blevet bestyrelsesmedlem da Rie udtrådte, blev valgt.
Otto Jensen og Bjarne Høj blev valgt som suppleanter.
Til revisorer genvalgtes Mette Telling Steenholt og Erik Nielsen og Kaj Johansen blev genvalgt som revisorsuppleant.


Hermed blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

125 års Jubilæet til næste år blev diskuteret, og der kom gode forslag frem til hvordan det kan fejres. Et Jubilæumsudvalg blev valgt som vil arbejde videre med idéerne. Udvalget består af: Kurt Andersen, Anders Toft Beck, Henriette Mynster, Bjarne Rasmussen Børge Madsen og Søren Lyngkjær I år var der ikke honningen bedømmelse, men derimod et kursus i honningsensorik, som Bjarne Høj og stod for. Efter oplægget om sensoriken, blev deltagerne inddelt i grupper. Hver gruppe fik udleveret 3-4 glas honning, som skulle beskrives ud fra den sensorikmetode der blev gennemgået. Honningen der blev bedømt, havde generalforsamlings deltagerne med. En god oplevelse.


Aftenen sluttet med kaffe og brød.  

 
 
De sker i  December  
07. december Glögg og Syre Skolebigården
 
 Månedens frimærker er fra Congo